top of page
KURUMSAL
ÜRETİM
İNSAN KAYNAKLARI
MEDYA

+90 344 251 52 00

444 99 46

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Politikamız:

Ezel Tekstil insan kaynakları politikamız; şirket misyon ve vizyon faaliyetleri doğrultusunda, ekonomik kalkınmanın ve her alanda istikrarlı gelişimin iyi ve mutlu çalışanlarla gerçekleşeceğini bilir. Liyakat sınırları içerisinde, adil, şeffaf, ileriye dönük ve ilkeli bir tutum sergiler. Çalışanlarının; lider, sürekli gelişim gösteren, vizyon sahibi, iş etiği ve ahlakına sahip, yüksek performanslı ve Ezel Tekstil ruh ve anlayışına sahip; şirket bağlılığı yüksek, verimli, sağlıklı, işinin yanı sıra gündelik yaşamında da mutlu olmasını hedefler.

Bu doğrultuda temel stratejilerimiz;

  • İşe alım ve alım sonrası işin edimi sürecinde; ırk, dil, din, cinsiyet, siyasal düşünce, inanç ve benzeri sebeplere dayanan nedenlerden ötürü hiçbir ayrımda bulunmadan, tüm süreçlerde yalnızca “doğru işe doğru insan” politikasını benimsemek,

  • Kendi iş saha ve alanlarımız içerisinde, sağlık mefhumunun öneminin farkında olarak; iş, işçi sağlığı ve güvenliği açısından hiçbir eksik nokta bırakmayarak huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,

  • Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını, uzmanlaştıkları ya da uzmanlaşmak istedikleri alanlarda sınıflara ayırarak, öğrenim sürecini kolaylaştırıp performanslarını standardın üzerinde tutmak,

  • Çalışanların tüm özlük haklarını korumak ve bu hakların daha iyi bir duruma gelmeleri için       çalışmak,

  • Beyaz, mavi veya gri yaka ayrımı yapmadan tüm çalışanlara moral, motivasyon, hedef belirleme ve gelişimleri konusunda destek sağlamak,

  • Oluşmuş veya oluşacak yeni pozisyonlar için önce topluluğumuz içerisinde bulunan personelleri değerlendirerek terfi, kıdem, ücret düzenlemeleri yapmak,

  •  Çalışanları, kendilerini baskı altında hissetmeden; üreten, gelişen, geliştiren nitelikte olabilmeleri adına baskı unsuru olabilecek hiçbir şeye izin vermeden açık iletişime teşvik etmek,

  •   Çalışma saatleri içerisinde ve dışarısında, Ezel Tekstil ruhunu tüm çalışanlarımızla etkin şekilde paylaşmak ve işleyişte paydaşlıklarının bulunduğunu belirtmek adına; sosyal faaliyetler, toplantılar ve dinlenceler düzenleyerek stres yönetimine katkı sağlamak,

  • Modern ve pragmatik insan kaynakları uygulamalarını uzman personellerimiz aracılığıyla takip ederek, çalışanlarımız için en iyi revizeyi sağlamak,

  • “İnsana insanca yaklaşmak” prensibiyle hareket ederek, çalışanlara faydalı olabilecek her süreç, uygulama veya yatırımın entegresinde aktif rol almak olarak sıralanabilir.

Beyaz ve mavi yakalı çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliğiyle, işin ifasıyla ve iş ile ilgili her türlü hususta çalışanların temsil edilmesi amacıyla “Baş Çalışan Temsilcisi” seçilmiştir. İşyerinde çalışan işçiler tarafından seçilen söz konusu temsilcinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi görev ve yetkileri şöyledir:

İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla işçi, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi olarak görev yapar.

İş sağlığı ve güvenliği dışında ise; sosyal ve yan haklar, ekonomik haklar, iş ve iş ile ilgili her türden problem ve şikayetle birinci elden görüşmeye ve yapabiliyorsa takdir yetkisini kullanarak çözmeye denemeye baş çalışan temsilcisi yetkilidir. Çözümlenemeyen veya şirket genelini ilgilendiren meseleler yönetim kuruluna taşınır.

Mavi yakalı çalışanlar için de ayrıca her işletme için çalışan temsilcileri bulunmaktadır.

Baş çalışan temsilcisi ve çalışan temsilcileri; iş barışını sağlamak, iş ve işveren arasındaki dengeyi korumak ve gözetmek amacıyla kendilerine verilen aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

a) İşyerinde, işçi ve işveren arasındaki işbirliğini ve çalışma barışını sağlamak,

b) İşçiler tarafından yapılan talep ve şikâyetleri inceleyerek, makul olmayan talep ve şikâyetlerde işçiyi ikna etmek, işverene kendi takdirine göre, makul bulduğu talep ve şikâyetleri yansıtmak (Bu şikâyetlerde kullanılan takdir hakkı sebebiyle temsilci cezalandırılamaz.),

c) İşçi-işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların dostça çözülmesine çalışmak,

d) Varsa, bir sözleşmenin hükümlerinin uygulanması ile ilgili konularda çıkabilecek pürüzlerin çözüm yollarını bulmak ve gerekirse işçilere danıştıktan sonra meseleyi işverene getirmek,

e) Kanuna aykırı teşebbüs ve davranışları kendi yetkisi dahilinde önlemeye çalışmak, bu gibi teşebbüs ve davranışlarda yer almamak,

f) Varsa, sendikalı işçilerin sendika ile ilişkilerini düzenlemek,

g) Sözleşme uygulamasının aksaksız yürütülmesine çalışmak,

i) Mevzuatın kendisine verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

*Çalışan temsilcileri şayet bir problemi çözüme kavuşturamazlarsa problemi baş temsilciye taşımakla mükelleftir.

*Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanırken tüm çalışanlarımızın katılımını gerektiren Genel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri şirketimiz tarafından belirli aralıklarla organize edilmektedir.  

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZİ GÖRMEK İÇİN LİNKE TIKLAYABİLİRSİNİZ?

bottom of page