top of page
KURUMSAL
ÜRETİM
İNSAN KAYNAKLARI
MEDYA

+90 344 251 52 00

444 99 46

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Ezel Mensucat San. ve Tic. A.Ş. (“Ezel Tekstil”) olarak kişisel verilerinin korunmasına önem

veriyor ve sizler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında

bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Veri nedir?
KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü

bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri iseezel ırk, etnik

köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek,

vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili

verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu

Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel

Verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Ezel Tekstil ve Ezel Tekstil ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin

hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Ezel Tekstil’in insan kaynakları politikalarının

yürütülmesinin temini; Ezel Tekstil’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve

amaçları dâhilinde işlenecektir. Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün

ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından

yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım

alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle

iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından

yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve

denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme

süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi

ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini

amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu

kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme

şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak;

sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla

toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma

Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar

aşağıdaki gibidir;

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini

isteme,

 KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini

veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak

istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci

maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da Ezel Mensucat San.

ve Tic. A.Ş. ‘ye belirterek, Karacasu Ferhuş Mahallesi, Havaalanı Caddesi No:40/A,

Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZİ GÖRMEK İÇİN LİNKE TIKLAYABİLİRSİNİZ?

bottom of page